đóng

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách sử dụng bitwallet

Gửi mã bảo mật API

Để sử dụng API (Giao diện chương trình ứng dụng) của bitwallet, bạn sẽ cần có mã bảo mật API. Nếu bạn có tài khoản người bán, bạn có thể gửi mã bảo mật API đến địa chỉ email đã đăng ký của mình trên trang Thông tin đăng ký và cài đặt.

Phần này giải thích quy trình gửi mã bảo mật API.


1. Chọn “Cài đặt” (①) trên menu, sau đó chuyển đến “Cài đặt người bán” (②) và nhấp vào “Gửi” (③) để lấy mã bảo mật API.

2. Khi màn hình “Gửi mã bảo mật API” xuất hiện, hãy nhấp vào “Gửi”.

3. Khi hiển thị thông báo “Đã gửi thành công” nghĩa là mã bảo mật API đã được gửi. Nhấp vào “Đóng”.

4. Một email có tiêu đề “Gửi mã bảo mật API” sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.
Email sẽ bao gồm mã bảo mật API của bạn.

Với bitwallet, mỗi tài khoản người bán được gán một ID người bán và mã bảo mật API. Thông tin này là bắt buộc để truy cập API của bitwallet và ID người bán và mã bảo mật API được sử dụng để nhận dạng tài khoản của Người bán.
Bạn có thể tìm thấy ID người bán trong phần “ID người bán” (③) trong “Cài đặt người bán” (②) của “Cài đặt” (①).

Hướng dẫn sử dụng hàng đầu
Trang hiện tại