đóng

Bảng chú giải

Bảng chú giải các thuật ngữ thường dùng trong Ví

phí ngân hàng trung gian

đọc thế nào
Cách đọc tiếng Nhật: phí ngân hàng trung gian
từ đồng nghĩa
từ trái nghĩa

Khi gửi tiền ra nước ngoài, một trong những khoản phí phát sinh là phí ngân hàng trung gian. Vì chuyển tiền quốc tế phải thông qua nhiều ngân hàng nên sẽ phải trả phí cho các ngân hàng trung gian.

Trong trường hợp chuyển tiền trong nước, tiền được trao đổi giữa ngân hàng xử lý chuyển khoản, ngân hàng trung ương ở mỗi quốc gia và ngân hàng xử lý biên nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp kiều hối, không có ngân hàng trung ương nào có thể đóng vai trò trung gian giữa tất cả các ngân hàng. Do đó, việc chuyển tiền được chuyển tiếp đến một ngân hàng có thể xử lý việc chuyển tiền quốc tế.

Số tiền phí ngân hàng chuyển tiếp dựa trên số lượng ngân hàng chuyển tiếp tiền nên mức phí có thể cao hơn mức phí của hai ngân hàng. Các ngân hàng trung gian còn được gọi là ngân hàng đại lý và tiền có thể được chuyển khi thỏa thuận ngân hàng đại lý được ký kết giữa các ngân hàng.

Tìm kiếm thuật ngữ theo thể loại

Bảng thuật ngữ hàng đầu
Trang hiện tại