ជិត

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់អំពី bitwallet ក្នុងទម្រង់ Q&A។

តើវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ?

bitwallet ប្តេជ្ញាអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកពីការលួចចូល។

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយភាគីទីបី ការបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវលើសពីចំនួនដងជាក់លាក់នឹងធ្វើឱ្យការចាក់សោគណនីសកម្ម។
បន្ថែមពីលើពាក្យសម្ងាត់ យើងក៏បានណែនាំផងដែរនូវ 2-Factor Authentication ដែលការពារការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយមិនមានការអនុញ្ញាត ទោះបីជាភាគីទីបីទទួលបានពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកក៏ដោយ ព្រោះពួកគេនឹងមិនអាចដឹងពីលេខសម្ងាត់របស់អ្នកដោយគ្មានស្ថានីយ។

FAQ កំពូល
ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន