ជិត

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់អំពី bitwallet ក្នុងទម្រង់ Q&A។

តើលេខសម្គាល់សុវត្ថិភាពគឺជាអ្វី?

លេខសម្គាល់សុវត្ថិភាពគឺជាពាក្យសម្ងាត់ដែលត្រូវការនៅពេលស្នើសុំការដកប្រាក់ ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសុវត្ថិភាព។
ពាក្យសម្ងាត់នេះខុសពីពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូល bitwallet ហើយមានបំណងការពារការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបី។

FAQ កំពូល
ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន