ជិត

ព័ត៌មាន

បញ្ជីសេវាកម្មថ្មី និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ការ​ប្រកាស​ពន្យារ​ពេល​ប្រព័ន្ធ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់

សំខាន់

យើង​សូម​ជម្រាប​ជូន​អ្នក​ថា យើង​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​ប្រព័ន្ធ​ក្នុង​ការ​ទូទាត់ និង​ប្រតិបត្តិការ​កាត​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ទាំងអស់ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី 15 ខែ​សីហា ឆ្នាំ 2018 ថ្ងៃ​ចន្ទ (9:00 SGT) ផ្នែក​នៃ​សេវា​ដាក់​ប្រាក់​គឺ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ។

បច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយកំហុស។ អ្នកនឹងត្រូវបានអាប់ដេតអំពីវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងការប្រកាសបន្ទាប់។


យើងសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល។ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ និងការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។

មើលព័ត៌មាន
ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន